Windverkenning RES Alblasserwaard

In de RES Alblasserwaard (Regionale Energie Strategie) hebben de gemeenten Molenlanden en Gorinchem uitgesproken dat zij meer schone energie willen opwekken. De ambitie is om in 2030 15% duurzame energie op te wekken, waarvan ongeveer de helft met windenergie. De gemeente heeft in het voorjaar van 2024 een participatietraject opgezet met een online raadpleging, werkgroepen voor de 6 zoeklocaties voor windturbines en een klankbordgroep. Energie Coöperatie Molenlanden heeft deelgenomen aan de klankbordgroep. Op 5 juni j.l. heeft voorzitter Rudolph de Jong ook namens ECM ingesproken bij de gemeenteraden om de visie en ambitie van ECM voor een duurzamere toekomst te delen.

Ons standpunt t.a.v. van windturbines

De meningen over windturbines zijn sterk verdeeld. Wij begrijpen dat. Het standpunt van Energie Coöperatie Molenlanden is: àls er windturbines komen in Molenlanden, dan willen wij dat niet alleen de lasten, maar vooral ook de lusten bij de inwoners terechtkomen. EC Molenlanden heeft geen voorkeur voor een van de zoekgebieden die de gemeente heeft aangewezen. Wanneer besloten wordt dat er windmolens geplaatst gaan worden in Molenlanden, wil EC Molenlanden een bijdrage leveren om de revenuen zo veel als mogelijk binnen de gemeente te houden. Voor alle inwoners en ondernemingen.

Doelstelling ECM

ECM is opgericht voor en door de inwoners van Molenlanden, met als doel het stimuleren van lokaal eigendom van duurzame energieprojecten. Ondersteund door Energie Samen en in samenwerking met (coöperatieve) ontwikkelaars willen we komen tot de beste invulling van lokaal eigendom. Onze intentie bij alle projecten waar de energiecoöperatie in participeert, is dat 100% van de geproduceerde stroom ten goede komt aan zoveel mogelijk inwoners, lokale ondernemingen en andere organisaties in onze gemeenschap.

 

Nieuwe manier van energievoorziening

Onze ambitie is om, op het moment dat er windturbines zouden komen, onze regio zo onafhankelijk mogelijk te maken van de grillige marktbewegingen, die we de afgelopen jaren hebben gezien. Wij geloven sterk in het creëren van betrouwbare en betaalbare energie voor alle betrokkenen: inwoners en lokale bedrijven. Ook TNO ziet deze trend als het beeld van de toekomst: lokale gemeenschappen die lokaal energie opwekken en gebruiken. In Nederland wordt dit al op verschillende plaatsen in praktijk gebracht.

 

Lokale energiegemeenschap

Een lokale energiegemeenschap is een oplossing om de lokale economie te versterken. Er is al veel ontwikkelwerk gedaan aan het mogelijk maken van energiegemeenschappen. Ook de nieuwe energiewet biedt daarin meer mogelijkheden. En er is echter ook nog veel werk te doen. Ons voorkeursmodel is gebaseerd op een kostprijs-plus exploitatie: een lokale prijs voor een lokaal product. In het kostprijs-plus model wordt de stroomprijs bepaald door 3 factoren:

  1. De kostprijs van de windenergie: De kosten om de windturbines te bouwen en onderhouden.
  2. De “plus” is een vooraf afgesproken rendement voor de eigenaren.
  3. De kosten van ingekochte stroom als de wind niet waait.

Dit model zorgt ervoor dat de stroom tegen een zo laag mogelijke prijs wordt aangeboden aan lokale ondernemers en inwoners, wat onze afhankelijkheid van de internationale markt vermindert.

Samenvattend

Áls er windturbines komen, zijn onze doelstellingen duidelijk:

  • Participeren in bestuur en eigendom van de ontwikkeling en exploitatie van de windturbines
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van een lokale energiegemeenschap.
  • Stimuleren van lokale samenwerking vanuit gezamenlijk belang.
  • Zeggenschap hebben over de besteding van het wettelijk verplichte omgevingsfonds.
  • Ondersteuning door professionele partijen die vanuit deze coöperatieve gedachte werken.

We willen dus streven naar maximaal lokaal eigendom, met zeggenschap over de verkoop van de opgewekte stroom aan lokale afnemers. We willen burgers de mogelijkheid bieden financieel te participeren en een lokale energiegemeenschap ontwikkelen op basis van het kostprijs-plus model.